Isochron radiometric dating new thread

Rated 3.80/5 based on 903 customer reviews

Die voorveronderstelling dat die kosmos miljarde jare oud is, bestaan myns insiens omdat biologiese makro-evolusie miljoene jare vereis.

Die konsepte van geologisese en kosmologiese evolusie is op sigself n bepaalde voorveronderstelling, en daar bestaan verskeie teorie daarbinne wat wel in n mindere of meerdere mate indirek verband hou met die teorie van (biologiese) evolusie soos later verduidelik sal word.Teenoor die teorie van biologiese evolusie staan die teorie van skepping vanuit niks.Hierdie teorie gaan uit vanuit die basiese hipotese dat God die fisiese kosmos, asook alle vorme van lewe geskep het in sy huidige basiese vorm.Wanneer ek in hierdie artikel verwys na evolusie, die konsep van evolusie, of die evolusieleer, dan het ek die tradisionele konnotasie van evolusie (spontane progressiewe ontwikkeling vanuit eenvoudiger vorme) in gedagte, wat (soos hierbo aangetoon) oorkoepelend teenwoordig is in al die toepassings van die term evolusie in al die wetenskaplike vakdissiplines (ten spyte van die huidige tendens om dit te ontken).Die oorkoepelende werldbeeld of denkwyse van evolusionisme wat miljoene jare vereis, word vandag beskou as die grondslag vir die geologie, die biologie en die paleontologie (studie van fossiele).

Leave a Reply